Millionærkonto - til hovedsiden Om Millionærkonto
Få en Millionærkonto
Om Millionærkonto
Alt at vinde
Regler
Deltagende pengeinstitutter
Præmie fordeling
Se om du har vundet
Regler for Millionærkonto
1. Opsparing på Millionærkonto kan foretages i pengeinstitutter, der har tilsluttet sig den fælles ordning. Opsparingen giver kontohaveren mulighed for at deltage i gevinstudlodningen.

2. Opsparing, der sker på en Millionærkonto, kan kun foretages af privatpersoner. Mindste førstegangsindskud på kontoen er 100 kr. Forrentning af kontoen sker ved udlodning af gevinster. Herudover kan pengeinstituttet forrente indeståendet med en af pengeinstituttet fastsat yderligere rentesats.

3. Notarius publicus udtrækker vinderne.

4. Gevinstudlodningen foretages en gang månedligt efter en gevinstplan, hvoraf fremgår antal gevinster og gevinstbeløb for den kommende trækning. Planen er tilgængelig i pengeinstituttet og på hjemmesiden www.millionaerkonto.dk. Af planen fremgår ligeledes, hvornår udbetaling af gevinster vil finde sted.

5. Kontohaver tildeles ét lod pr. hele 100 kr. Der kan kun vindes én præmie pr. lod pr. trækning.

6. Tildeling af lodder til ordinære trækninger sker på grundlag af kontoens indestående på sidste bankdag i måneden. Gevinstudbetaling finder sted som anført i gevinstplanen, jf. punkt 4. Gevinsten indsættes på Millionærkontoen efter fradrag af en afgift til staten på 15 pct. af gevinster over 200 kr. Gevinstbeløb er fritaget for indkomstskat.

7. Samtlige gevinster offentliggøres på trækningslister, som er tilgængelige i pengeinstituttet og på hjemmesiden www.millionaerkonto.dk/traekningliste. Alle vindere får direkte besked. Gevinstbeløb, der ikke har kunnet udbetales til vinderen, indgår efter 5 år i gevinstpuljen, hvorefter vinderen ikke længere kan gøre krav på gevinsten.

8. Kontoen har 3 måneders opsigelse. Indskud kan dog hæves med kortere varsel mod betaling af dekort. Dekorten er variabel og fastsættes ud fra det gældende renteniveau. Gevinster kan frit hæves i udbetalingsmåneden. Overførsel til en Millionærkonto i et andet pengeinstitut, som deltager i ordningen, kan foretages uden dekort/opsigelse, men kan dog ikke ske fra den 25. i måneden og frem til den 11. bankdag i den følgende måned.

9. Såfremt en kontohaver som følge af fejl eller forsømmelse ikke deltager i en lodtrækning, kan et evt. erstatningskrav alene rettes imod det kontoførende pengeinstitut. Eventuel erstatning udgør en måneds rente af det beløb, der ikke har deltaget i lodtrækningen. Denne erstatningsrente er pengeinstituttets til enhver tid gældende højeste indlånsrente. Øvrige indsigelser og erstatningskrav kan ligeledes alene rettes mod det kontoførende pengeinstitut. Pengeinstituttet er ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om pengeinstituttet selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af pengeinstituttets funktioner. I øvrigt gælder pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser. Pengeinstituttet er berettiget til, når som helst at lade ordningen ophøre uden varsel.

Millionærkonto - til hovedsiden Få en Millionærkonto Deltagende pengeinstitutter Præmie fordeling Se om du har vundet Alt at vinde